OK

شنوایی خودتان را ارزیابی کنید:

این سوالات به شما کمک می کنند که بتوانید شنوایی خود را ارزیابی کنید:

 • 1-آیا به نظر می رسد دیگران با شما آرام صحبت می کنند ؟
  بلی خیر پایون
 • 2-آیا وقتی فردی با شما در حال صحبت است مجبورید تمام توجهتان را به فرد مقابل متمرکز کنید؟
  بلی خیر
 • 3-آیا در شنین صدای فردی که از پشت سر یا از اتاق دیگر شما را صدا می زند مشکل دارید؟
  بلی خیر
 • 4-آیا نیاز دارید برای اینکه حرف های دیگران را بهتر متوجه شوید به لب های آن ها نگاه کنید؟
  بلی خیر
 • 5-آیا دنبال کردن صحبت ها در رستوران ها یا محافل عمومی برای شما مشکل است؟
  بلی خیر
 • 6-آیا مجبورید صدای رادیو یا تلویزیون را بلندتر کنید؟
  بلی خیر
 • 7-آیا صدا ها را پای تلفن به خوبی نمی شنوید؟
  بلی خیر
 • 8-آیا شنیدن صدا در سینما یا تئاتر برایتان مشکل است؟
  بلی خیر
 • 9-آیا شنیدن گفتار در محیط های پرسر و صدا مثله خیابان یا داخل ماشین برای شما دشوار است؟
  بلی خیر
 • 10-آیا شنیدن گفتار در محیط های پرسر و صدا مثله خیابان یا داخل ماشین برای شما دشوار است؟
  بلی خیر
 • 11-آیا بستگان و دوستان شما مجبورند هر چیزی را چند بار برای شما تکرار کنند؟
  بلی خیر

اگر به برخی از این سوالات جواب بله دادید حتما به معنای کم شنوایی نیست.حتی تجمع جرم داخل گوش ممکن است این مشکلات را در پی داشته باشد.تنها شنوایی سنج است که می تواند در رابطه با علت کم شنوایی شما را راهنمایی کند.