OK

شعار شرکت پایون

ما همواره در راستای این اعتقادمان حرکت می کنیم که از دست دادن پول و ثروت،بهتر از آن است که اعتقاد و اعتماد مردم را از دست بدهیم.حرمت و اعتبار آنچه بدان تعهد کرده ایم.ایمان به ارزش کارها و سخنانمان همیشه برایمان بسیار بهتر از یک سود آنی بوده است.

pasargad clinic

معرفی شرکت پایون

در ابتدا انتخاب کمپانی پایون را از جانب شما ارج می نهیم.

از سال 1382کارشناسان سمعک و متخصصین سمعک در شرکت پایون ،جهت بهبود کیفیت زندگی افراد کم شنوا ،به واسطه بهتر شنیدن و کم کردن عوارض کم شنوایی ،در تلاش بوده اند و برای رسیدن به این منظور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.برخورد خوب مشتریان وفادار این مجموعه ما را بر آن داشته است تا در صدد آن برآییم که با ارائه سمعک های پیشرفته و روز دنیا خدمتگزار وفادار جامعه کم شنوا باشیم.